هدار

هدار

520

هدار

هدار یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه بافتان است. منبع...

معرفی شهر هدار

هدار یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران در منطقه بافتان است.

منبع

وب‌گاه آفتاب

خاطرات شما از سفر به هدار نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.