کار و استخدام های ایران

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم. 734

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم.

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم. 743

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم.

سرمایه گذاری بیست تا یکصد میلیون تومانی و استخدام در کاری مطمئن 117

سرمایه گذاری بیست تا یکصد میلیون تومانی و استخدام در کاری مطمئن

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم. 138

شریک فعال و جوان بدون سرمایه یا با سرمایه کم با تحصیلات حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های مهندسی نیازمندیم.

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم. 198

شریک بدون سرمایه یا با سرمایه کم در تولید انواع میوه و سبزی خشک و خشکبار نیازمندیم.

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا) 1.1K

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا)

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا) 1.5K

اعطا نمایندگی شرکت دیزل بندر جنوب (محصولات نانووا)

شهر الکترونیک بندرعباس 2.9K

شهر الکترونیک بندرعباس