روستای قلعه قافه

163

روستای قلعه قافه

روستای قلعه قافه در شهر مینودشت - ایران...

معرفی روستای قلعه قافه

روستای قلعه قافه در شهر مینودشت - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای قلعه قافه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.