فرخی

فرخی

240

فرخی

کاربردهای نام فَرُّخی: محمد فرخی یزدی فرخی سیستانی تاج فرخی (نام کتاب)...

معرفی شهر فرخی

کاربردهای نام فَرُّخی:

  • محمد فرخی یزدی
  • فرخی سیستانی
  • تاج فرخی (نام کتاب)

خاطرات شما از سفر به فرخی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.