قره آغاج

معرفی شهر قره آغاج

خاطرات شما از سفر به قره آغاج نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.