کانی دینار

کانی دینار

228

کانی دینار

...

معرفی شهر کانی دینار

خاطرات شما از سفر به کانی دینار نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.