کانی دینار در راه توسعه/پایانی بر نا امیدی ۱۳ ساله - مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و سروآباد

کانی دینار در راه توسعه/پایانی بر نا امیدی ۱۳ ساله - مریوان آوا | پایگاه  خبری شهرستان مریوان و سروآباد | مریوان آوا | پایگاه خبری شهرستان مریوان و  سروآباد