هتل ها و رستوران ها

با «59 ثانیه های گلستان»: «پروژه تاریخ شفاهی کاخ گلستان» پروژه تاریخ شفاهی کاخ گلستان از بهمن ماه سال هزاروسیصد و نود و چهار با طراحی و اجرای دفتر پژوهش آغاز گردید. دفتر پژوهش در مسیر ثبت تاریخ شفاهی به دنبال مجموعه ای از اطلاعات زنده و منسجم از تاریخ چند دهه اخیر کاخ گلستان می باشد که تاکنون به رشته تحریر نیامده است.