هتل ها و رستوران ها

یهودیان سالها پیش به دلیل اینکه کوروش هخامنشی آنها را از اسارت بابلیان رهانیده،جای سلسله پیشدادیان و کیانیان را با هخامنشیان عوض نموده و تاریخ ایران باستان را تحریف نموده اند...حقایقی ناگفته از تخت جمشید ... اثبات جعلی بودن تخت جمشید و کاخ آپادانا ... حجاریهای ناقص ... جهت آشنایی بیشتر با حقیقت سلسله هخامنشیان بر اساس مستندات علمی و پژوهشی ، میتوانید به قسمت تاریخ ایران کانال ۱۱۰m مراجعه نمائید.