پارک ائل گلی (پارک شاهگلی)

593

پارک ائل گلی (پارک شاهگلی)

پارک ائل گلی (پارک شاهگلی) در شهر تبریز - ایران...

معرفی پارک ائل گلی (پارک شاهگلی)

پارک ائل گلی (پارک شاهگلی) در شهر تبریز - ایران

خاطرات شما از سفر به پارک ائل گلی (پارک شاهگلی) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.