موزه دفاع مقدس خرمشهر

475

موزه دفاع مقدس خرمشهر

موزه دفاع مقدس خرمشهر در شهر خرمشهر - ایران...

معرفی موزه دفاع مقدس خرمشهر

موزه دفاع مقدس خرمشهر در شهر خرمشهر - ایران

خاطرات شما از سفر به موزه دفاع مقدس خرمشهر نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.