دریاچه گهر

103

دریاچه گهر

دریاچه گهر در شهر دورود - ایران...

معرفی دریاچه گهر

دریاچه گهر در شهر دورود - ایران

خاطرات شما از سفر به دریاچه گهر نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.