روستای شریف آباد

818

روستای شریف آباد

روستای شریف آباد در شهر بیجار - ایران...

معرفی روستای شریف آباد

روستای شریف آباد در شهر بیجار - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای شریف آباد نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.