کویر خارا (کویر ورزنه)

79

کویر خارا (کویر ورزنه)

کویر خارا (کویر ورزنه) در شهر اصفهان - ایران...

معرفی کویر خارا (کویر ورزنه)

کویر خارا (کویر ورزنه) در شهر اصفهان - ایران

خاطرات شما از سفر به کویر خارا (کویر ورزنه) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.