روستا قارنه

241

روستا قارنه

روستا قارنه در شهر اصفهان - ایران...

معرفی روستا قارنه

روستا قارنه در شهر اصفهان - ایران

خاطرات شما از سفر به روستا قارنه نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.