حجاری خان تختی

165

حجاری خان تختی

حجاری خان تختی در شهر سلماس - ایران...

معرفی حجاری خان تختی

حجاری خان تختی در شهر سلماس - ایران

خاطرات شما از سفر به حجاری خان تختی نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.