کلیسای گئورگ مقدس

114

کلیسای گئورگ مقدس

کلیسای گئورگ مقدس در شهر سلماس - ایران...

معرفی کلیسای گئورگ مقدس

کلیسای گئورگ مقدس در شهر سلماس - ایران

خاطرات شما از سفر به کلیسای گئورگ مقدس نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.