گردنه تته (دالانی)

456

گردنه تته (دالانی)

گردنه تته (دالانی) در شهر اورامان تخت - ایران...

معرفی گردنه تته (دالانی)

گردنه تته (دالانی) در شهر اورامان تخت - ایران

خاطرات شما از سفر به گردنه تته (دالانی) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.