روستای آق بلاغ

346

روستای آق بلاغ

روستای آق بلاغ در شهر مشگین شهر - ایران...

معرفی روستای آق بلاغ

روستای آق بلاغ در شهر مشگین شهر - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای آق بلاغ نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.