سد سفیدرود (سد منجیل)

306

سد سفیدرود (سد منجیل)

سد سفیدرود (سد منجیل) در شهر منجیل - ایران...

معرفی سد سفیدرود (سد منجیل)

سد سفیدرود (سد منجیل) در شهر منجیل - ایران

خاطرات شما از سفر به سد سفیدرود (سد منجیل) نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.