ترکمن صحرا

319

ترکمن صحرا

ترکمن صحرا در شهر گنبد کاووس - ایران...

معرفی ترکمن صحرا

ترکمن صحرا در شهر گنبد کاووس - ایران

خاطرات شما از سفر به ترکمن صحرا نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.