روستای کرنگان

546

روستای کرنگان

روستای کرنگان در شهر ورزقان - ایران...

معرفی روستای کرنگان

روستای کرنگان در شهر ورزقان - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای کرنگان نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.