روستای سنگده

224

روستای سنگده

روستای سنگده در شهر ساری - ایران...

معرفی روستای سنگده

روستای سنگده در شهر ساری - ایران

خاطرات شما از سفر به روستای سنگده نگارش خاطره

خاطره خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن خاطره ابتدا ثبت نام کنید.