آخرین آمار کرونا در هرمزگان۱۰ تیرماه

آخرین آمار کرونا در هرمزگان۱۰ تیرماه

26

آخرین آمار کرونا در هرمزگان۱۰ تیرماه

اکنون یازده بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هسند....

آخرین آمار کرونا در هرمزگان۱۰ تیرماه

اکنون یازده بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هسند.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به آخرین آمار کرونا در هرمزگان۱۰ تیرماه نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.