جابجایی میدان بار ساری، چه وقت؟

جابجایی میدان بار ساری، چه وقت؟

119

جابجایی میدان بار ساری، چه وقت؟

میدان بار ساری که سالهاست قراره جابجا شود هنوز این مهم انجام نشد....

جابجایی میدان بار ساری، چه وقت؟

میدان بار ساری که سالهاست قراره جابجا شود هنوز این مهم انجام نشد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به جابجایی میدان بار ساری، چه وقت؟ نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.