هشدار استاندار لرستان نسبت به وضعیت منابع آبی استان

هشدار استاندار لرستان نسبت به وضعیت منابع آبی استان

25

هشدار استاندار لرستان نسبت به وضعیت منابع آبی استان

استاندار لرستان گفت: شرایط آبی استان در وضعیت استثنایی قرار دارد....

هشدار استاندار لرستان نسبت به وضعیت منابع آبی استان

استاندار لرستان گفت: شرایط آبی استان در وضعیت استثنایی قرار دارد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به هشدار استاندار لرستان نسبت به وضعیت منابع آبی استان نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.