همایش توسعه هواشناسی کشاورزی در کیاشهر

همایش توسعه هواشناسی کشاورزی در کیاشهر

20

همایش توسعه هواشناسی کشاورزی در کیاشهر

سازمان هواشناسی کشور با هدف تولید اطلاعات کاربردی مورد نیاز کاربران این همایش را در بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه برگزار کرد....

همایش توسعه هواشناسی کشاورزی در کیاشهر

سازمان هواشناسی کشور با هدف تولید اطلاعات کاربردی مورد نیاز کاربران این همایش را در بخش کیاشهر شهرستان آستانه اشرفیه برگزار کرد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به همایش توسعه هواشناسی کشاورزی در کیاشهر نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.