تاکید بر تسریع در روند ساخت جاده ارتباطی سپیدار ـ سرفاریاب

تاکید بر تسریع در روند ساخت جاده ارتباطی سپیدار ـ سرفاریاب

23

تاکید بر تسریع در روند ساخت جاده ارتباطی سپیدار ـ سرفاریاب

استاندار در سفر به بخش های سفریاب و سپیدار بر تسریع در روند اجرای جاده ارتباطی بین این دو بخش تاکید کرد....

تاکید بر تسریع در روند ساخت جاده ارتباطی سپیدار ـ سرفاریاب

استاندار در سفر به بخش های سفریاب و سپیدار بر تسریع در روند اجرای جاده ارتباطی بین این دو بخش تاکید کرد.
متن کامل خبر

خاطرات شما از سفر به تاکید بر تسریع در روند ساخت جاده ارتباطی سپیدار ـ سرفاریاب نگارش نظر

نظر خود را برای دیگران بنویسید تا اگر کسی دوست داشت به این شهر سفر کند.
برای نوشتن نظر ابتدا ثبت نام کنید.