استان ها

فیلم مستند زیرعبای عشق به پیشینه،چگونگی و ابعاد صنعت دستی پانصدساله ی عبابافی در شهرستان بهبهان می پردازد تهیه کننده و کارگردان: علی زارعی رضایی