استان ها

گزارش گوشه ای از فعالیت ها و کمک رسانی گروه جهادی علویون بعد از سیل کیاکلا (سیمرغ) تصاویر بیشتر در سایت بسیج دانشجویی دانشگاه مازندران borujumz.ir