استان ها

پایش عرصه‌های منابع طبیعی منطقه جبالبارز شمالی شهرستان جیرفت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی توسط پهپاد