استان ها

این منطقه فقط در سالهای ترسالی آب دارد و در سالهای خشکسالی فقط بعد از باران آب دارد نی‌ریز در استان فارس قرار دارد. آشنایی با اماکن گردشگری Www.ewentour.ir