استان ها

جوان اهل سلیمانداراب رشت به دلیل ارتباط خواهرش با دوست پسرش وی را کشت و او را به همراه خانه به آتش کشید.