استان ها

این بره اول کامل سرخ می شه و بعد سس آلو و نارنج و رب گوجه بهش اضافه می شه. و بعد برای سه ساعت می جوشه در سس و بعد شکمش با آلو و پیاز و گوجه پر می شه. فوق العادس. به عبارتی کرک و پر ترور ریخت