استان ها

فادی تلبی:خواننده مسلمان اهل حلب سوریه(ساکن امارات) /////زاین بیخا:خواننده مسلمان اهل آفریقای جنوبی