استان ها

کشتی گیله مردی آیین سنتی نیاکان ماست و در آن احترامات به شکل ویژه ای رعایت می شود.