استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / شعر: روح الله دانش / تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثر زیبای محمد اتابکی/ کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@