استان ها

تاریكی مطلق كمربندی بومهن پس از گذشت چندین ماه، همچنان ادامه دارد.