استان ها

باعرض تسلیت .ورودابن سعد لعنه الله علیه- تعزیه شهادت حر حسینیه شهرشاپورآباد.کلیپ مال همین امروزهست،ببخشیدیه کم کیفیت پایینه برای بارگزاری حجم راپایین آوردم کیفیت بالاواصلی برای رفقاموجودهست.یاحسین