استان ها

سفید پوش شدن ارتفاعات دهدز (خوزستان) در روزهای پایانی زمستان.