استان ها

تعزیه شهادت حر بن ریاحی محل اجراء روستای زرنجان گلپایگان سال 1374 با حضور اساتید تعزیه ایران عباس جواهری . رضا حیدری . علاالدین قاسمی . مرحوم رضا مینایی . حسن برکتی . استاد اسماعیل محمدی . عباس مرجانی با نوای گرم شیپور عباس صالحی