استان ها

این موشک با گاز هیدروژن کار می کنه حتما ببینید واقعا زیباس علم با لذت