استان ها

در این جلسه تبدیل بحث تبدیل فوریه پیوسته آغاز شد.