استان ها

اینجا هتل کپری قلعه گنج است و کودکان قلعه گنجی آمده اند تا شاد باشند و لبخند بزنند و دنیای کوچک شان را روی کاغذ نقاشی کنند. گزارشی که می بینید از مسابقه نقاشی در نخستین هتل کپری جهان است. جایی که کودکان برای چند ساعت دنیایشان را به لبخند و شادی گره زدند و در پایان با جایزه و هدیه به خانه هایشان رفتند تا خاطره این روز در ذهنشان جاودانه شود http://ghalehganjnews.ir/ ...