استان ها

تلاوت زیبای قاری نوجوان 12 ساله سبزواری آقای مصطفی کلاته سیفری قرآن آموز مرکز آموزش نخبگان جامعه قاریان قرآن مشهد در مسابقه تلاوت تقلیدی استاد مصطفی اسماعیل ( نهایی ) برنامه اسراء شبکه قرآن 14/12/1392