استان ها

می متالز - ظرفیت تولید گندله در منطقه سنگان خواف از مرز ۱۰ میلیون تن در سال گذشت.