استان ها

تا همین چند سال پیش کاشت و داشت و برداشت کشاورزان قلعه گنجی به روش سنتی انجام می شد. برای همین زمین ها و محصول نهایی جانی نداشتند و خشکسالی مردم را اسیر کرده بود. حالا، بنیاد علوی در اقدامی کارشناسی شده، برای کشاورزان قلعه گنجی کلاس آموزشی گذاشته و به آن ها شیوه های آبیاری و گلخانه داری نوین را آموزش می دهد. هدفش هم در بهبود عملکرد و محصول نهایی کشاورزان خلاصه می شود.