استان ها

سورک - یکشنبه سیاه - سخنان رهبری درمورد تفرقه کلیپ بسیار زیبا و تذکرات مقام معظم رهبری درمورد دعوای احمدی نژاد ولاریجانی مازندران - میاندرود -شهرسورک