استان ها

این جشن با حضور مردم خوب و فهیم دولت آباد در کنار امامزاده سیدمحمد و مولودی خوانی زیبای جناب زراعتی و حضور مدافع حرم و صدابرداری جناب آقایان عباسی و الیاس محمدی برگزار گردید