استان ها

دکلمه: فرهاد خورسند / شعر : محمد فردوسی/ تنظیم : امیرحسین باقری / بهره گرفته شده از اثر زیبای علی فانی / کانال تلگرام و سروش فرهاد خورسند FarhadKhorsand@